Komórka organizacyjna prowadząca sprawę, dane kontaktowe

Wydział Ochrony Środowiska Urząd Gminy Racławice

1 piętro pokój  nr  16

tel. 41 30 67 235

Sposób załatwienia sprawy

 • Złożenie wniosku
 • Wizja lokalna w terenie z udziałem stron
 • Decyzja administracyjna, w przypadku uwag organu

Osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:

 • 80cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50cm w przypadku pozostałych gatunków drzew

-     w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia organ dokonuje oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew

-     w terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej

Miejsce i sposób złożenia dokumentów

Listownie na adres Urząd Gminy Racławice, Racławice 15, 32-222 Racławice lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy

Wymagane dokumenty

Podstawowym elementem jest złożenie wniosku o „Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew(a) lub krzewu”

Wniosek powinien zawierać następujące dane ( wzór wniosku można uzyskać poniżej):

 • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu  cywilnego;
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię/wspólnotę mieszkaniową informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

-     posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

 

-     nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji dla której jest on wymagany zgodnie a ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu:

-     nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub

-     przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianę drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.
 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

Termin realizacji sprawy

W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy sprawy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie

Uwagi

 • Nie nalicza się opłat za usunięcie:
 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usuniecie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130cm nie przekracza:
 

-120cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

-80cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania                                                                                                            terenu;

 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów z związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymania tych urządzeń;
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonu lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
  • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków(art. 83a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).
  • Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do25m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenienieruchomościwpisanejdorejestruzabytkóworazterenachzieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
 • 80cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 • 65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z walów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych   przez:

-     jednostki   ochrony  przeciwpożarowej,  jednostki   Sił                    Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art.

49 par. 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.

-     inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewo lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f (obecnie bożodrzew gruczołowaty)
 • Okres pomiędzy 1 marca a 15 października to okres lęgowy ptaków  -
 • Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
  • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

wycinka drzew, które są ostoją lub miejscem gniazdowania ptaków    również   na   działkach   osób   prywatnych   -   nie   jest   możliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

 

Zabieg o którym mowa w pkt 3,wykonujesię na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Wzory wniosków

Wniosek dostępny na stronie www.raclawice.pl oraz w Wydziale Ochrony Środowiska – pokój nr 16